4-Dimethylisopropylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-Dimethylisopropylsilyloxy-2-methyloct-5-yne