3-Dimethylisopropylsilyloxyhex-4-yne

3-Dimethylisopropylsilyloxyhex-4-yne