1-Diphenylmethylsilyloxytridec-2-yne

1-Diphenylmethylsilyloxytridec-2-yne