4-Diphenylmethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-Diphenylmethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne