3-Diphenylmethylsilyloxyhex-4-yne

3-Diphenylmethylsilyloxyhex-4-yne