1-Diphenylmethylsilyloxypent-2-en-4-yne

1-Diphenylmethylsilyloxypent-2-en-4-yne