1-Diphenylmethylsilyloxy-3-methylbut-2-ene

1-Diphenylmethylsilyloxy-3-methylbut-2-ene