2-Diphenylmethylsilyloxybut-3-yne

2-Diphenylmethylsilyloxybut-3-yne