1-Trimethylsilyloxytridec-2-yne

1-Trimethylsilyloxytridec-2-yne