2-Methyl-4-trimethylsilyloxyoct-5-yne

2-Methyl-4-trimethylsilyloxyoct-5-yne