1-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxytridec-2-yne

1-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxytridec-2-yne