5-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxy-2,6-dimethylnon-1-en-3-yne

5-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxy-2,6-dimethylnon-1-en-3-yne