4-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne

4-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxy-2-methyloct-5-yne