3-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxyhex-4-yne

3-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxyhex-4-yne