1-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxypent-2-en-4-yne

1-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxypent-2-en-4-yne