2-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxybut-3-yne

2-(Dichloromethyl)dimethylsilyloxybut-3-yne