4-Nitrobenzoic acid, hex-4-yn-3-yl ester

4-Nitrobenzoic acid, hex-4-yn-3-yl ester