1-Chloro-2-tributylsilyloxybenzene

1-Chloro-2-tributylsilyloxybenzene