1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene

1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene