1-Chloro-2-dichloromethyldimethylsilyloxybenzene

1-Chloro-2-dichloromethyldimethylsilyloxybenzene