1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene

1-Dichloromethyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene