Dichloromethyldimethylsilyloxybenzene

Dichloromethyldimethylsilyloxybenzene