1,3-Difluoro-5-dichloromethyldimethylsilyloxybenzene

1,3-Difluoro-5-dichloromethyldimethylsilyloxybenzene