1-Bromo-3-fluoro-6-pentafluorophenyldimethylsilyloxybenzene

1-Bromo-3-fluoro-6-pentafluorophenyldimethylsilyloxybenzene