1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene