1-Bromo-5-fluoro-2-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene

1-Bromo-5-fluoro-2-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene