1-Chloro-2-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene

1-Chloro-2-cyclohexyldimethylsilyloxybenzene