1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene

1-Cyclohexyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene