Cyclohexyldimethylsilyloxybenzene

Cyclohexyldimethylsilyloxybenzene