1-Chloro-2-trihexylsilyloxybenzene

1-Chloro-2-trihexylsilyloxybenzene