1-Methyl-2-trihexylsilyloxybenzene

1-Methyl-2-trihexylsilyloxybenzene