1-Chloro-2-dimethyl(dodecyl)silyloxybenzene

1-Chloro-2-dimethyl(dodecyl)silyloxybenzene