1-Dodecyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene

1-Dodecyldimethylsilyloxy-2-methylbenzene