1-Bromo-3-fluoro-6-octyldimethylsilyloxybenzene

1-Bromo-3-fluoro-6-octyldimethylsilyloxybenzene