1-Chloro-2-octyldimethylsilyloxybenzene

1-Chloro-2-octyldimethylsilyloxybenzene