1-Butyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene

1-Butyldimethylsilyloxy-2-isopropoxybenzene