1-Butyldimethylsilyloxy-2-bromo-3-fluorobenzene

1-Butyldimethylsilyloxy-2-bromo-3-fluorobenzene