1-Butyldimethylsilyloxy-2-chlorobenzene

1-Butyldimethylsilyloxy-2-chlorobenzene