3-Fluorobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

3-Fluorobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester