3-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

3-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester