4-Fluorobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

4-Fluorobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester