4-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

4-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester