2-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

2-Fluorobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester