3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester