3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester