4-Nitrobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

4-Nitrobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester