2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

2-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-chlorophenyl ester