Methylcitric acid, tetrakis(trimethylsilyl) deriv.

Methylcitric acid, tetrakis(trimethylsilyl) deriv.