1-Isopropoxy-2-dimethyl-(allyl)-silyloxybenzene

1-Isopropoxy-2-dimethyl-(allyl)-silyloxybenzene