1-Chloro-2-dimethyl-(allyl)-silyloxybenzene

1-Chloro-2-dimethyl-(allyl)-silyloxybenzene